စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေပမာဏ အမြင့်ဆုံး လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးချေးငွေ၏ သက်တမ်းမှာ အများဆုံး ၅နှစ်ဖြစ်သည်။

 • နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း 10%
 • အတိုးနှုန်းသည် ဗဟိုဘဏ်၏ ပေါ်လစီနှုန်းဖြစ်သည့် အခြေခံနှုန်းထားဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သောနှုန်းဖြစ်သည်။
 • ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အများဆုံးကောက်ခံနိုင်သည်။
 • ကာလတို (၁နှစ်)
 • ကာလလတ်( ၃နှစ်)
 • ကာလရှည် (၅နှစ်)
 • Monthly Amortization (EMI)
 • လစဉ်အတိုးနှင့် Principal နှစ်စဉ်
 • ချေးငွေပမာဏအပေါ် တစ်ကြိမ် လျှောက်လွှာကြေး ၁ ရာခိုင်နှုန်း(လျှောက်လွှာကြေးကို ချေးငွေပမာဏမှ နုတ်ယူနိုင်ပါသည်။)
 • လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိရမည်။
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်သွယ်မှု ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အပါအဝင် တရားဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိရန်လိုအပ်မည်။
 • အနည်းဆုံး ၃ှနှစ်ကျော် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လုပ်ကိုင်ထားသော အထောက်အထား ပြသနိုင်ရမည်။
 • FDB Bank မှသတ်မှတ်ထားသည့် အခြားသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
 • မြေနှင့် အဆောက်အအုံ
 • ငွေသား အာမခံ
 • ငွေတိုက်စာချုပ်
 • ရွေတုံး

 • မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္ထူ
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း/မိတ္တူ
 • နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာ
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ

 • လုပ်ငန်း/လိုင်စင်
 • DICA ၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်

 • ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း (အနည်းဆုံး ၃နှစ်)
 • ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ (ပြီးခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၃နှစ်)