ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁။ နိဒါန်း

တောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်-မန္တလေး (FDB) သည် ဤငွေကြေးခဝါချမှု တိုက် ဖျက်ရေး နှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အား အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်-

 1. ဘဏ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြု၍ ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်းများအား ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် လျော့ပါးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
 2. ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ ၊နည်းပညာအသစ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ငွေကြေးခဝါချခြင်း နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား တိုင်းတာခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လျော့ပါးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

၂။ စီမံအုပ်ချူပ်မှုပုံစံ

၂.၁ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

 1. ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက် ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား အတည်ပြုခြင်း၊.
 2. လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ မှ တင်ပြလာသည့် ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေး နှင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား သုံးသပ်စိစစ် ခြင်း၊
 3. လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနမှ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား သုံးသပ် စိစစ်ခြင်း၊
 4. ဘဏ်၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် စစ် ဆေးသူများ မှအခါ အားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ သာမက နိုင်ငံတကာစံချိန် စံညွှန်း များ နှင့်အညီ ရေးဆွဲထားမှုရှိစေရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
 5. လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိမှ တင်ပြလာသည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပေး ခြင်း။

၂.၂ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်-

 1. ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား သုံးသပ်စိစစ်ခြင်း၊
 2. လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိမှ တင်ပြလာသည့် ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေး နှင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ များအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊
 3. လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနမှ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် အကြမ်း ဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား သုံးသပ် စိစစ်ခြင်း၊
 4. ဘဏ်၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးသူများမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များသာမက နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ နှင့်အညီ ရေးဆွဲထားမှုရှိစေရန် ဆောင် ရွက်ခြင်း၊
 5. လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဘုတ်အဖွဲ့သို့ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊
 6. လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များအား ထမ်းဆောင်ခြင်း။

၂.၃ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

 1. ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက် ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ဘုတ်အဖွဲ့ နှင့် ကော်မတီသို့ တင်ပြ ခြင်း၊
 2. ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး နှင့် ဖြောင့် မတ်မှန်ကန်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ကော်မတီသို့ တင်ပြ ခြင်း၊
 3. ဘဏ်၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျကရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးသူများ မှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များသာမက နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ နှင့်အညီ ရေးဆွဲထားမှု ရှိစေရန် ဆောင် ရွက်ခြင်း၊
 4. လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြခြင်း၊
 5. ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ခြင်းများအား စိစစ်သုံးသပ်၍ အတည်ပြုချက်ပေးခြင်း၊
 6. လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 7. ဘဏ်ခွဲများအားလုံးသို့ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခွင့်ရှိခြင်း နှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခွင့်ရှိခြင်း။
 8. ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက် ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 9. ဘဏ်ခွဲများတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ ပါဝင်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
 10. ဘဏ်၏ဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု အား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊
 11. လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များအား ထမ်းဆောင်ခြင်း။

၃။ အလေးထားစိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

FDB ဘဏ်သည် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ အောက်ပါတို့ကို ဆောက်ရွက်ရမည် –

 1. အခါအားလျော်စွာလာရောက်သည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပါအဝင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် သူများနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်တို့အား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရန် နှင့် အတည်ပြုရန်၊
 2. ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအား အကဲဖြတ် သုံးသပ်ရန်၊
 3. ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား အလေးထားစိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
 4. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်နွှယ်နေမှု တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူအပေါ် စဉ်ဆက်မပြတ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 5. ဩဇာတိက္ကမရှိသူများ (PEPs) နှင့် ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း (DNFBPs)အပါအဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မား သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအပေါ် အလေးထား စိစစ်ခြင်းအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 6. ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား မှတ်တမ်းပြု၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်၊
 7. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရင်းခံ ထင်ရှားခြင်းမရှိဘဲနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေနှင့်ညီကြောင်း ထင်ရှားခြင်း မရှိဘဲ နှင့်ဖြစ်စေ ရှုပ်ထွေးသော ပုံမှန်မဟုတ်သော ပမာဏများပြားသည့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု များ အားလုံး၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံဖြင့် လွှဲပြောင်းသည့် ဆောင်ရွက်မှုများအားလုံး နှင့် ငွေကြေး ခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ချက်များကို လုံလောက်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ သို့မဟုတ် ယင်း နိုင်ငံရှိသူ တစ်ဦး နှင့် စီးပွားဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုအားလုံး စသည့် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ချက်များကို အမြဲစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်၊
 8. ဆောင်ရွက်မှုအားလုံး၏ နောက်ခံအခြေအနေနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖြစ်နိုင်သမျှ စစ်ဆေးရန် နှင့် တွေ့ရှိချက်များကိုလည်း ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ရန်၊
 9. ဝန်ထမ်းသစ်များခန့်ထားရာတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသော ဝန်ထမ်းများအား မြင့်မားသော စံသတ်မှတ်ချက်ထား၍ ရွေးချယ်ခန့်ထားရန်၊

၃.၁ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအား အလေးထားစိစစ်ခြင်း

 1. FDB ဘဏ်သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ် ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် အမည်များ၊ အက္ခရာများကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ဖန်တီး ထားသည့် အမည်ဖြင့် ဘဏ်စာရင်းများကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း မပြုလုပ်ရ။
 2. FDB ဘဏ်သည် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်အပါအဝင် ဆက်နွှယ်သူများ၏ မှန်ကန် သော အချက်အလက်များကို စိစစ်ဖော်ထုတ်ထားရမည်။
 3. FDB ဘဏ်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စိစစ်နိုင်ရန် အတွက် သက်သေခံစာတမ်းအမှတ်အသားများ ၊ လွတ်လပ်သော သတင်းအချက် အလက်များအား ရယူပြီး အတည်ပြုဖော်ထုတ်ရမည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ လုပ်ထုံးလု ပ်နည်း စံသတ်မှတ်ချက်တွင် အသေးစိတ် သတ်မှတ်ဖော်ပြရမည်။
 4. လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်အတည်ပြုထားသည့် သက် ဆိုင်ရာ စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ပီသစွာရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဖိုင်မိတ္တူများဖြင့် ရယူသိမ်းဆည်းထားရမည်။
 5. FDB ဘဏ်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြု ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် မဆောင်ရွက်မီ အောက်ပါအချက်များနှင့် ပြည့်စုံပါက ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ နှင့် လုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
 6. (a) အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိသည့် အချိန်တွင် လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခြေအနေရှိခြင်း၊
  (b) ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ် သည့် အခြေအနေရှိခြင်း၊
  (c) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ များကို ထိရောက် စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း။

၃.၂ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း

 1. FDB ဘဏ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေမြင့်မားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား စိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 2. FDB ဘဏ်သည် မိမိတို့ဘဏ်နှင့် လုပ်ငန်းဆက်ဆံဆောက်ရွက်မှု ထူထောင်ထားခြင်း မရှိသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် (အခါအား လျော်စွာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်) ကို ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ချက် ပမာဏသည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်စေ၊ ဆက်နွယ်မှုရှိသော အကြိမ်အရေအတွက် များစွာဖြင့်ဖြစ်စေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅,၀၀၀ နှင့်ညီမျှသည့် မည်သည့်ငွေကြေး ပမာဏ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုသော ပမာဏဖြစ်ပါက အဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ကို ဆောက်ရွက်ပေးခြင်းမပြုမီ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း ကို တိုးမြှင့်ဆောက်ရွက်ရမည်။
 3. FDB ဘဏ်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား စိစစ်ဖော်ထုတ်ရာတွင် သက်သေခံ စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စာတမ်းအမှတ်အသားများနှင့်အ ချက်အလက်များဖြင့် သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအား အလေး ထားစိစစ်ဖော်ထုတ်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံသတ်မှတ် ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 4. FDB ဘဏ်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက် ချက် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီ၌ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း အပြင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ရ မည်။
 5. မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် သူများနှင့် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အပေါ်တိုးမြှင့်အလေးထား စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် FDB ဘဏ် သည် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည် –
 6. (1) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်အတည်ပြုထား သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊
  (2) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွတ်လပ် သည့် အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း နည်းလမ်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် စာရွက်စာ တမ်းများ ထပ်မံတောင်းခံခြင်း။

၃.၃ ဩဇာတိက္ကမရှိသူများ

 1. FDB ဘဏ်သည် မိမိတို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် ဩဇာတိက္ကမရှိသူ၊ ၎င်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသူများ၊ ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဖြစ်နေလျှင် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောက်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြရမည်။/li>
 2. FDB ဘဏ်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင် တစ်ဦးဦးသည် PEP ဟုတ်မဟုတ်ကိုအတည်ပြုရန် သင့်တော်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံ ခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို သတ်မှတ်ရမည်။ PEP ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါက ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် တိုးမြှင့်အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရမည်။
 3. အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် PEP တစ်ဦး ဟုတ်/ မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် –
 4. (1) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများထံမှ ဆီလျော်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ရယူခြင်း၊
  (2) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်းကိုးကားရယူ ခြင်း၊
  (3) PEP များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ပြုစုထားသည့် စီးပွားရေးသတင်း အချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်း။
  (4) အသက်အာမခံပေါ်လစီ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ(များ) နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင်သည် PEPs ဟုတ်/မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ရန် သင့်လျော်သော နည်းလမ်း များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အာမခံကြေးငွေ ထုတ် ပေးသည့်အချိန်အား နောက်ဆုံးထား၍ ပြုလုပ်ခြင်း။

၃.၄ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်အား သတ်မှတ်ခြင်း

 1. FDB ဘဏ်သည် တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသော အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်များ ၏ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်နေသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများကို သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းများအသုံးပြု၍ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်၏ အချက်အလက်များအား သတ် မှတ်အတည်ပြုရမည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဘဏ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ က အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို ခိုင်မာစိတ်ချရသည့် အရင်း အမြစ်မှ ရရှိသည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို အသုံးပြု၍ သင့်လျော်သည့် အတည်ပြုခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 2. အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ထံမှ ရယူရမည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြမည့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူများအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စိစစ် အတည်ပြုရန်အချက်များ နှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။
 3. အထက်အပိုဒ် (က) နှင့် (ခ) တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များတွင် ယုံကြည် အပ်နှံခံရသူများနှင့် ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေအကျိုး ဆောင်လုပ်ငန်းများက ယင်းတို့ထံတွင် အလုပ်အပ်နှံသူများကိုယ်စား ဖွင့်လှစ်သည့် ဘဏ်စာရင်းများလည်းပါဝင်သည်။ ဤကိစ္စရပ်တွင် FDB ဘဏ်သည် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်များဖြစ်သော အဆိုပါရှေ့နေ များ၊ ဥပဒေအကျိုးဆောင်များအား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား စိစစ် ခြင်း နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်။
 4. ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ပြုလုပ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါက FDB ဘဏ်သည် အဆိုပါစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီက ပိုင်ဆိုင်မှု အကျိုး ခံစားခွင့်များကို လုံလောက်စွာ ဖွင့်ဟကြေညာထားသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ် ခဲ့လျှင် အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဦး၏ အချက်အလက်များကို အတည်ပြုရန်နှင့် စစ်ဆေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤကိစ္စရပ်တွင် FDB ဘဏ်သည် ကုမ္ပဏီထံမှသာ အဆိုပါ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ် ကြောင်း သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ကိုရယူရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ် ဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အများပြည်သူသို့ ထုတ်ဖော် ကြေညာထား သည့် မှတ်တမ်းတင်စာအုပ်များ မှသော်လည်းကောင်း ယင်းသို့ရရှိခြင်းမရှိပါက ဆက် သွယ် ဆောင်ရွက်သူထံမှသော်လည်းကောင်း ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။
 5. ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါက FDB ဘဏ် သည် မည်သူက ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုရှိသည် ဆိုသည့်အချက် အပါအဝင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ ၏ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုပုံစံနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိရှိနား လည်ရန်လုံလောက်သည့် နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 6. ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါက ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း ကို သက်ဆိုင်ရာ လူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အပေါ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် –
 7. a. ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ ၂၀% ထက်ပို၍ တိုက်ရိုက်သော် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ပိုင်ဆိုင်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုရှိခြင်း၊
  b. ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် တာဝန်ရှိခြင်း။
 8. ဥပဒေအရဆောင်ရွက်သော အစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ် ဖော်ထုတ်ရာတွင် အကျိုးစီးပွားများကို ကိုယ်စားပြုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသူ၊ ယုံကြည်အပ်နှံခြင်းခံရသူ၊ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ပေးသူ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် အလားတူအနေအထားရှိသော ပုဂ္ဂိုလ် များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 9. FDBဘဏ်သည် ယုံကြည်အပ်နှံခံရသူ နှင့် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုမီ သို့မဟုတ် ယုံကြည်အပ်နှံခံရသူအတွက် အခါအားလျော်စွာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် (Occasional Transaction) ပြုလုပ်ပေးရာတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅,၀၀၀ နှင့်ညီမျှ သည့် မည်သည့်ငွေကြေး ပမာဏ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုသော ပမာဏဖြစ်ပါက ယုံကြည်အပ်နှံခံရသူ၏ (ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း အောက်တွင်ဖော်ပြထား သည့် အချက်အလက်များအား တောင်းခံရမည်-
 10. a. ယုံကြည်အပ်နှံခံရသူသည် ၎င်း၏ယုံကြည်အပ်နှံသူနှင့် ပတ်သက်မှုအခြေအနေ ကို ထုတ်ဖော်ကြေညာချက်၊
  b. ယုံကြည်အပ်နှံခံရသူသည် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်နှင့် လုပ်ငန်းဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်မှု စည်းကမ်းချက်များအရ ယုံကြည်အပ်နှံသူအဖြစ် လက်ဝယ်ထား ရှိသည့် သို့မဟုတ် စီခံခန့်ခွဲသည့် ရပိုင်ခွင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်း အချက်အလက်များ။

၃.၅ သဏ္ဍာန်ဆောင်ဘဏ်များနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အဆက်အသွယ် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ

FDB ဘဏ်သည် သန်ဆောင်ဘဏ်တစ်ခုနှင့် အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်း တည်ထောင် ခြင်း ကိုသော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းကိုလည်းကောင်းမပြုလုပ်ရ။ အလားတူပင် သန်ဆောင်ဘဏ်တစ်ခု၏ ဘဏ်စာရင်းကို ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုသည့် နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်ရှိ ဘဏ်တစ်ခုနှင့် အဆက် အသွယ်ဘဏ်တည်ထောင်ခြင်း သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သိုမဟုတ် အခြား အလားတူ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလုပ်မီ FDB ဘဏ်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ သတင်းအချက် အလက်များကို အလေးထားစိစစ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်-

 1. အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်း တည်ထောင်မည့် တစ်ဘက်ဘဏ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုံလောက်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုစုစည်းခြင်း၊
 2. အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတည်ထောင်မည့် တစ်ဘက်ဘဏ်၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း သဘောသဘာဝကို ကောင်းစွာသိရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 3. အများပြည်သူရရှိနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ငွေကြေး ခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှု သို့မဟုတ် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းများအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိမရှိ အပါအဝင် ၎င်းတို့လိုက်နာရမည့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း အရည်‌အသွေးနှင့် အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတည်ထောင်မည့် တစ်ဘက်ဘဏ်၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကောင်းမွန်မှုကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်း၊
 4. အဆက်အသွယ်ဘဏ်တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအသစ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုမီ အဆင့်မြင့်စီမံခန်ခွဲသူများမှ သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း၊
 5. (ဘဏ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက် ဖျက်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်အသီးသီးကို ရှင်းလင်း စွာ နားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအတွက် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ထားရှိခြင်း၊
 6. ပေးချေးမှုအတွက် တစ်ဆင့်အသုံးပြုသော ဘဏ်ငွေစာရင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိနှင့် အဆက်အသွယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတည်ထောင်မည့် တစ်ဘက်ဘဏ်သည် ၎င်းနှင့်ဆက် သွယ် ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေစာရင်းကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက် နာ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းနှင့် တောင်းဆိုပါက ယင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သည့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုး ပေးနိုင်ကြောင်း ကျေနပ်လက်ခံခြင်း။

၃.၆ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

FDB ဘဏ်သည် အောက်ဖော်ပြပါတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်သော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ကုစားရန်အတွက် သတ်မှတ် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်စိစစ်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုရမည် –

 1. ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြန့်ဝေသည့် အစီအစဉ်အသစ်များ အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်များ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 2. ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု အသစ်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ဆဲအတွက် သော်လည်းကောင်း နည်းပညာအသစ်များတိုးတက်အသုံးပြုခြင်း၊
 3. နည်းပညာအသစ်များ တိုးတက် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်မပြုမီ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအကဲဖြတ် သုံးသပ်မှု ကို ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃.၇ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း

ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့မှုကို ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ၊ ငွေလွှဲလက်ခံသည်ဖြစ်စေ FDB ဘဏ် သည် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့သို့ သတင်းပေးပို့ရမည် –

 1. ပြည်ပသို့ ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ နှင့် အထက်ရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်သည့် သတင်းပို့ရန်သတ်မှတ်ပမာဏနှင့် အထက်ရှိခြင်း၊
 2. ပြည်တွင်းငွေလွှဲပြောင်းမှုတွင် ကျပ်သန်း ၁၀၀ နှင့်အထက်ရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် ငွေကြေး ခဝါချမှုတိုက် ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ် သည့် သတင်းပို့ရန်သတ်မှတ် ပမာဏနှင့်အထက်ရှိခြင်း၊
 3. အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းတွင် ငွေလွှဲပြောင်းသူ၏ သတင်း အချက်အလက်မပြည့်စုံခြင်း သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်ခြင်း။

၃.၈ ဝန်ထမ်းအသစ်များခန့်အပ်ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးခြင်း

FDB ဘဏ်သည် ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်သည့်အခါ သင့်လျော်သည့် စံနှုန်းများသတ်မှတ်၍ စိစစ် အကဲဖြတ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိရမည်။ ဝန်ထမ်းစိစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် အောက်ပါ တို့ကို သေချာစွာဆောင်ရွက်ထားရမည် –

 1. ၀န်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် အဆင့်မြင့်မားမှုရှိရန်၊
 2. ဝန်ထမ်းများသည် FDB ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်လျော်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ရိုးဖြောင့်မှုရှိရန်၊
 3. ဝန်ထမ်းများ၏ ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေအပါအဝင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုး စီးပွားပဋိပက္ခ ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊
 4. သင့်လျော်မှန်ကန်ခြင်းရှိမှုနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို သတ် မှတ်ရန်၊
 5. လိမ်လည်မှု၊ မရိုးမဖြောင့်မှု သို့မဟုတ် အခြားအလားတူပြစ်မှုများအပါအဝင် ပြစ်မှုများ ကို ကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်သည်ဟုစွဲဆိုခြင်းခံရသူပုဂ္ဂိုလ်များအား FDB ဘဏ် တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရန်။

၄။ ဆုံးရှုူံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲခြင်း

ဘဏ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုူံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်ဖော်ပြပါအချက်များကို ထည့်သွင်းရမည်-

 1. သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
 2. တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း
 3. ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခြင်း
 4. စောင့်ကြပ်ကြည်ရှုခြင်း
 5. လျော့ပါးအောင်ပြုခြင်း

၄.၁ သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း

FDB ဘဏ်သည် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များ တစ်နည်းနည်းဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဇစ်မြစ် များမှ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကြောင်း အမြဲသတိပြု သိရှိရမည်-

 1. ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၊
 2. ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ၊
 3. ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လမ်းကြောင်း၊
 4. ပထဝီဒေသအနေအထားနှင့် ဈေးကွက်အခြေအနေ။

၄.၂ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း

FDB ဘဏ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေအန္တရာယ်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်း၏ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အဆိုပါ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်သည် အချိန်ကာလမည်မျှကြာအောင် ဖြစ်ပေါ်နေမည်တို့ကို စိစစ်အကဲဖြတ်နိုင်မည့် နည်းပညာများနှင့် မဟာ ဗျူဟာများချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ FDB ဘဏ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်မြင့်မားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူဟုယူဆပါက ဆောင် ရွက်ပေးသည့် လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ၊ ဆောင်ရွက်ပေးသည့်လုပ်ငန်းပမာဏ၊ အဆိုပါ ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေ အန္တရာယ်မြင့်မားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အရေအတွက် မည်မျှရှိကြောင်းကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄.၃ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခြင်း

FDB ဘဏ်သည် ဆုံးရှုူံးနိုင်ခြေအန္တရာထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှု မူဘောင်တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ သတင်း ပေးပို့ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်တို့ကို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ခွဲခြားထားရမည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အား ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည့် ဘဏ်၏ စွမ်း ဆောင်ရည်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းဌာန များ အကန့်အသတ်တို့အပေါ် မူတည်သည်။

၄.၄ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း

FDB ဘဏ်သည် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်နှင့် အဆိုပါ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်များ စီမံခန့်ခွဲသည့်နည်းစနစ်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထိရောက်စွာ တည် ထောင်ရမည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် များနှင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အပြောင်းအလဲများကို သိရှိတိုင်းတာနိုင်သည့် သတင်း အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Management Information Systems) ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄.၅ လျော့ပါးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

FDB ဘဏ်သည် သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခြင်း နှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထိရောက်စွာ နှင့် ညီညွတ်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်၍ ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်များကို လျော့ပါးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၅။ အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်း နှင့် ယာယီဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု တားမြစ်ခြင်း

FDB ဘဏ်သည် ပြည်တွင်းအဆင့် ယာယီဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု တားမြစ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် အရေး ယူပိတ်ဆို့ခြင်း များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၅.၁ ပြည်တွင်းအဆင့် ယာယီဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု တားမြစ်ခြင်း

FDB ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ညွှန်ကြားလာသည့် ယာယီဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု တားမြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ် အား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြရမည်။

၅.၂ နိုင်ငံတကာအဆင့် အရေးယူပိတ်စို့ခြင်း

FDB ဘဏ်သည် အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံတကာအဆင့် အရေးယူပိတ်စို့ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြရမည်-

 1. Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN)
 2. United States Department of the Treasury’s
 3. Office of Foreign Assets Control (OFAC)
 4. Office of Financial Sanctions Implementation HMT (OFSI)
 5. European Union Consolidated List (EU)
 6. Lists maintained by other G7 member countries

၅.၃ ယာယီဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု တားမြစ်ခြင်းg

FDB ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ တရားဝင်ပေးပို့လာသည့် ယာယီဝန်ဆောင်မှု တားမြစ်ရန်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၆။ မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း

FDB ဘဏ်သည် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် သူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်း၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အရ စုဆောင်းရရှိသည့် သတင်းအချက်အ လက် သို့မဟုတ် အချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရန် ပြုစုထိန်းသိမ်းထားရ မည်ဖြစ်သည့်အပြင် ၄လ လျှင် တစ်ကြိမ်သုံးသပ်စိစစ်ရမည်။ အဆိုပါထိန်းသိမ်းထားသည့် မှတ်တမ်းစာရွက်စာ တမ်းများကို အခြေအနေများတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ရန် ရမည် –

 1. သိသာထင်ရှားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်အခါ၊
 2. ဘဏ်စာရင်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက်သည့်အချိန်တွင် အဓိကပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊
 3. ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူက ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ သို့မဟုတ် ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့်သဘာဝကို ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းက သိမြင် နားလည်အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူထံတွင် ရှိပြီးသည့် သတင်းအချက် အလက်များက မလုံလောက်သောအခါ။

FDB ဘဏ်သည် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ မည်သူ မည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက် ရယူထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၏ မိတ္တူများ ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

FDB ဘဏ်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များအား အလေးထားစိစစ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် မှတ်တမ်းများနှင့် စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် စာပေးစာယူပြုလုပ်ချက်များနှင့် ဘဏ်စာရင်း အမှုတွဲများ၏ မိတ္တူများကို လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုပြီးနောက် အနည်းဆုံးငါးနှစ်အတွင်း သို့မဟုတ် ဘဏ် နှင့် အခါအားလျော်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ (Walk- in Customer) အတွက် ဘဏ်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ပြီးနောက် အနည်းဆုံးငါးနှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

FDB ဘဏ်သည် ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွန်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီး နောက် အနည်းဆုံးငါးနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပနှစ်ခုလုံးတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးပမ်းချက်များဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ အဆိုပါ မှတ်တမ်းတွင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ပြန်လည်ပြုလုပ်လိုသည့် အခါ လိုအပ်မည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်။

FDB ဘဏ်သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပေးပို့ချက်နှင့်ဆက်စပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပေးပို့ခဲ့သည့် သတင်းပေးပို့ချက်များ၏ မိတ္တူများကို သတင်းပေးပို့ပြီးသည့်နေ့မှစ၍ အနည်းဆုံး ငါးနှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

၇။ သင်တန်းပေးခြင်း

FDB ဘဏ်သည် သင်တန်းများအစီအစဉ်များအား သီးခြားချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းအစီအစဉ်များအား တစ်နှစ်လျှင် ၄ကြိမ် ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက လူ့စွမ်း အားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

 1. အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်းသင်တန်း၊
 2. မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် Knowledge Sharing သင်တန်းများ၊
 3. ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များအား ဖိတ်ခေါ်၍ အဆင့်မြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ။

FDB ဘဏ်သည် AML/CFT နယ်ပယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ကိစ္စရပ်များအားလုံးကို ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန် ထိရောက်သည့် အစီအစဉ်များ ချမှတ်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေ အန္တရာယ်များကို လျော့ပါးအောင် ဆောင်ရွက်ရန် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားသည့် နည်းလမ်းများ၏ သဘော သဘာဝ နှင့် ဘဏ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ML/TF ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်များကို ဝန်ထမ်းများ နားလည်သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင်တန်းများအား ဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများအားလုံး အသိပညာ၊ ဗဟုသုတတိုးပွားစေရန် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး နှင့် အဆိုပါ သင်တန်းပေးခြင်းကို ဝန်ထမ်းအသစ်များ အတွက် သာမက ဝန်ထမ်း အားလုံး အတွက်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောက်ရွက်သွားရမည်။ ဝန်ထမ်းများ အားလုံးအတွက် ပုံမှန် သင်တန်းများသာမက ဝန်ထမ်းများ၏ သီးခြားအဆင့်အလိုက် လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမှု အစီအစဉ်များ ကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ AML/CFT အသိပညာမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များကို ဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအတွက်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။ ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ

FDB ဘဏ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ၊ အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအား အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ပါ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ၊ အခါအားလျော်စွာ ပြဋ္ဌာန်းသည့် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်သည့် ငွေကြေး ခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များပါ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်။

၉။ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

FDB ဘဏ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက် ရေး ဆိုင်ရာ ဌာနတွင်းမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စနစ်များနှင့် ထိန်းချုပ် ကွပ်ကဲမှုများ နှင့်အညီ FDB ဘဏ်၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ (Compliance Officer) နှင့် ဝန်ထမ်းများက ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ကြောင်း သေချာစေရန် လုံလောက်သည့် အရင်းအမြစ်များ (ဝန်ထမ်းများ) နှင့် လွတ်လပ်သော စာရင်းစစ်အဖွဲ့များ ထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်။

FDB ဘဏ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက် ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်အား စစ်ဆေးခွင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအရ တောင်းဆိုလာသည့် စာရွက် စာတမ်း အချက်အလက်များကို အစစ်ဆေးခံရမည်။

၁၀။ အထွေထွေ

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဤမူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားအခြေခံ၍ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက် ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ် အချက်အလက်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စံသတ်မှတ်ချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ထုတ် ပြန် ခွင့်ရှိသည်။

ဤမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအား နှစ်စဉ် ပြန်လည်သုံးသပ်စိစစ်၍ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့က အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

ရည်ညွှန်းချက်များ

 1. ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၆)
 2. ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ (၂၀၁၄)
 3. အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄)
 4. ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး နည်းဥပဒေ (၂၀၁၅)
 5. အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေ (၂၀၁၅)
 6. ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် (၂၀၁၅)
 7. ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက် (၁၈/၂၀၁၉)