စု ပြီး တိုး! သင့်အနာဂတ်အတွက် စိတ်ပူနေပါသလား။ လူကြီးမင်း၏ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မူများကို စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ အထူးစာရင်းသေ အပ်ငွေစာရင်းထဲ အပ်နှံထားလိုက်ပါ။

အထူးစာရင်းသေ အပ်ငွေစာရင်းတွင် အမြင့်ဆုံးအတိုးနှုန်း ၁၀% ကို ပုံသေ အပ်ငွေသက်တမ်းဖြင့် အပ်နှံနိုင်ပါသည်။

 • အပ်ငွေသက်တမ်းအား လိုအပ်ချက်အတိုင်း ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း
 • သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့တွင် အတိုးအား သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးခြင်း
 • အပ်ငွေစာရင်းများတွင် အမြင့်ဆုံးအတိုးနှုန်း ရရှိနိုင်ခြင်း
အပ်ငွေကာလအတိုးနှုန်း
(၃၀) ရက်၈.၅၀ %
(၉) ရက်၉.၂၀ %
(၁၈၀) ရက်၉.၅၀ %
(၂၇၀) ရက်၉.၆၅ %
(၃၆၀) ရက်၉.၇၅ %

 

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ မှတ်ပုံတင်ကတ် / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်(စ်)ပို့စ် မိတ္တူ (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အမည်ပါရှိသူအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူအား ရယူရမည်။)
 • ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂)ဦး
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူများ၏ ကာလာ ပတ်(စ်)ပို့(စ်) ဓာတ်ပုံ (၂) (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ဓာတ်ပုံအားရယူထားရမည်)

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ မှတ်ပုံတင်ကတ် / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်(စ်)ပို့စ် မိတ္တူ (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အမည်ပါရှိသူအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူအား ရယူရမည်။)
 • သက်ငယ်စာရင်းဖြစ်ပါက မွေးစာရင်း (သို့) အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် အုပ်ထိမ်းသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပတ်စပို့စ်ကာလာဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ။
 • ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂)ဦး
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူများ၏ ကာလာ ပတ်(စ်)ပို့(စ်) ဓာတ်ပုံ (၂) (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ဓာတ်ပုံအားရယူထားရမည်)
 • စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းကို နီးစပ်ရာ FDB ဘဏ်ခွဲများတွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။