ချက်လက်မှတ်စာအုပ်နှင့် စာရင်းတစ်ခုဖြင့် လုပ်ငန်းငွေပေးငွေယူကိစ္စရပ်များ  လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။ လူကြီးမင်း၏ ပုံမှန် ငွေပေးငွေယူများကို စာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲလိုက်ပါ။

စာရင်းရှင်အပ်ငွေ စာရင်းသည် နေ့စဉ် အကန့်အသတ်မရှိ ငွေပေး/ငွေယူများအတွက် အတိုးမဲ့စာရင်း ဖြစ်ပါသည်။

 • ငွေပေးချေခြင်းနှင့် ငွေလွှဲခြင်းတို့ကို (Cheque) ချက်စာအုပ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
 • Debit Card ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း 
 • Savings (သို့မဟုတ်) ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း Call Deposit ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ မှတ်ပုံတင်ကတ် / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်(စ်)ပို့စ် မိတ္တူ (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အမည်ပါရှိသူအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူအား ရယူရမည်။)
 • ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂)ဦး
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူများ၏ ကာလာ ပတ်(စ်)ပို့(စ်) ဓာတ်ပုံ (၂) (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ဓာတ်ပုံအားရယူထားရမည်)

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ မှတ်ပုံတင်ကတ် / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်(စ်)ပို့စ် မိတ္တူ (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အမည်ပါရှိသူအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူအား ရယူရမည်။)
 • သက်ငယ်စာရင်းဖြစ်ပါက မွေးစာရင်း (သို့) အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် အုပ်ထိမ်းသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပတ်စပို့စ်ကာလာဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ။
 • ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂)ဦး
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူများ၏ ကာလာ ပတ်(စ်)ပို့(စ်) ဓာတ်ပုံ (၂) (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ဓာတ်ပုံအားရယူထားရမည်)
 • စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းကို နီးစပ်ရာ FDB ဘဏ်ခွဲများတွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။