သင့်ရန်ပုံငွေအတွက် စိတ်မပူပါနှင့်။ ငွေသားအခြေပြု ခေါ်ဆိုအပ်ငွေအကောင့်ဖြင့်၊ တစ်ဦးချင်းနှင့် ကော်ပိုရိတ်အပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို အမြန်ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၇% အထိအတိုးနှုန်း ရရှိနိုင်ရန် ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်ပြီး နေ့စဥ်အတိုးများ ရယူပါ။

 • နေ့စဉ်အတိုး တွက်ချက်ပေးခြင်း
 • လစဉ်အတိုး ထည့်ပေးခြင်း
 • ငွေသား သွင်း/ထုတ် ယူနိုင်ခြင်း
 • Debit Card ဖြင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
 • လက်ရှိအကာင့်နှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
အနည်းဆုံး အများဆုံး အတိုးနှုန်းများ
၁၀,၀၀၀.၀၀၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀၀၇.၀၀ %
၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀၁၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀၀၇.၂၅ %
၁ဘီလီယံအထက်၇.၅၀ %

အနည်းဆုံး စပေါ်ငွေ ၁၀,၀၀၀ MMK ။

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ မှတ်ပုံတင်ကတ် / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်(စ်)ပို့စ် မိတ္တူ (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အမည်ပါရှိသူအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူအား ရယူရမည်။)
 • ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂)ဦး
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူများ၏ ကာလာ ပတ်(စ်)ပို့(စ်) ဓာတ်ပုံ (၂) (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ဓာတ်ပုံအားရယူထားရမည်)

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ မှတ်ပုံတင်ကတ် / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်(စ်)ပို့စ် မိတ္တူ (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အမည်ပါရှိသူအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူအား ရယူရမည်။)
 • သက်ငယ်စာရင်းဖြစ်ပါက မွေးစာရင်း (သို့) အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် အုပ်ထိမ်းသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပတ်စပို့စ်ကာလာဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ။
 • ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂)ဦး
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူများ၏ ကာလာ ပတ်(စ်)ပို့(စ်) ဓာတ်ပုံ (၂) (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ဓာတ်ပုံအားရယူထားရမည်)
 • စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းကို နီးစပ်ရာ FDB ဘဏ်ခွဲများတွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။