နည်းနည်းသုံး များများစုပါ ကျွန်ုပ်တို့ FDB Bank တွင် နှစ်စဥ်အတိုးနှုန်း  ၈.၂၅%  ဖြင့် အနာဂတ်အတွက် အမှီအခိုကင်းစေဖို့ စုငွေစာရင်းအပ်နှံပြီး စိတ်ချထားလိုက်ပါ ။  

စုငွေစာရင်းသည် အပ်နှံငွေအလိုက် အတိုးခံစားနိုင်သော ဘဏ်စုငွေစာရင်းဖြစ်ပါသည်။ 

 • စုငွေအလိုက် အတိုး ခံစားခွင့်ရှိခြင်း။
 • ၃ လ တစ်ကြိမ် အတိုး တွက်ချက်ပေးခြင်း။
 • Debit Card ဖြင့်ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
အနည်းဆုံး အများဆုံး အတိုးနှုန်းများ
၁၀,၀၀၀.၀၀၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀၀၈.၅၀ %
၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀၁၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀၀၈.၇၅ %
၁ဘီလီယံအထက်၉.၀၀ %

အနည်းဆုံး စပေါ်ငွေ ၁၀,၀၀၀ MMK ။

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ မှတ်ပုံတင်ကတ် / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်(စ်)ပို့စ် မိတ္တူ (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အမည်ပါရှိသူအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူအား ရယူရမည်။)
 • ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂)ဦး
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူများ၏ ကာလာ ပတ်(စ်)ပို့(စ်) ဓာတ်ပုံ (၂) (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ဓာတ်ပုံအားရယူထားရမည်)

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/ မှတ်ပုံတင်ကတ် / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်(စ်)ပို့စ် မိတ္တူ (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အမည်ပါရှိသူအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူအား ရယူရမည်။)
 • သက်ငယ်စာရင်းဖြစ်ပါက မွေးစာရင်း (သို့) အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် အုပ်ထိမ်းသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပတ်စပို့စ်ကာလာဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ။
 • ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂)ဦး
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူများ၏ ကာလာ ပတ်(စ်)ပို့(စ်) ဓာတ်ပုံ (၂) (ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံး၏ ဓာတ်ပုံအားရယူထားရမည်)
 • စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းကို နီးစပ်ရာ FDB ဘဏ်ခွဲများတွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။