လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး မူ၀ါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁။ စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း

၁.၁ ရည်ရွယ်ချက်

တောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်လီမိတက်-မန္တလေး(FDB)၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အားလုံးတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု ဆုံးရှံးနိုင်ခြေများ၊ အကျိုးခံစားမှုပဋိပက္ခများအား လျော့နည်း စေရန်နှင့် ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများ အပါအဝင် လိမ်လည်ခြင်း၊ အဂတိလိုက်စားခြင်းများအား ကာကွယ်ရန် ဤမူဝါဒ ချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

FDB ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းဥပဒေ၊ ဘဏ်၏ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများအပြင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် FDB ဘဏ်၏ ဦးစားပေးအရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘဏ်၏ မူဝါဒများကိုလည်း မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တန်ဖိုးထားမှုများ နှင့်အညီ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤမူဝါဒအား Basel Committee on Banking Supervision ၏ ထောက်ခံမှု ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။

၁.၂ အကျိုးခံစားခွင့်ပဋိပက္ခများ

အကျိုးခံစားခွင့်ပဋိပက္ခများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ဘဏ်၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများနှင့် အခြားပါဝင် ဆက်နွယ်သူများအား ကာကွယ်ရာတွင် အရေးပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ပဋိပက္ခ မူဝါဒသည် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပတ်သက်၍ FDB ဘဏ်တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပဋိပက္ခများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန်၊ တားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤမူဝါဒတွင် အကျိုးခံစားခွင့်ပဋိပက္ခများအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရန် စံနှုန်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများ ပါဝင်ပါသည်။

ဤမူဝါဒသည် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၆) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ FDB ဘဏ်အတွင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့များ အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

၁.၃ အကျင့်ပျက်ချစားခြင်း

ဘဏ်သည် အကျင့်ပျက်ချစားခြင်းကို ဆန့်ကျင်၍ ရပ်တည်ပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဘဏ်၏ အကျင့် ပျက်ချစားမှု လုံးဝမရှိသည့် မူဝါဒချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

အကျင့်ပျက်ချစားခြင်းအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိက စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ တားမြစ်ထားသည့် အချက်များဆောင်ရွက်ကြောင်း သံသယရှိသည့်၊ စွပ်စွဲခံရသည့်ကိစ္စရပ်များကိုလည်း လိုက်နာ‌ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ်ထံသို့ တင်ပြရမည်။ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းနှင့် သတင်းအမှားဖြန့်ဝေခြင်း မူဝါဒသည် သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များကို အစီရင်ခံတင်ပြသည့် ဝန်ထမ်းများအား ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် FDB ဘဏ်၏ဝန်ထမ်းအား အကျင့်ဖျက်ချစားခြင်းတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် အမြဲထမ်းဝန်ထမ်းမသတ်မှတ်မီ ဖော်ပြပါမူဝါဒများအား သိရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း သေချာ စေရန် မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ

FDB ဘဏ်အား စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တာဝန်ယူမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ လူမှု တာဝန်ယူမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်များစသည့် ဈေးကွက်စံနှုန်းများအပြင် အလေ့အကျင့် ကောင်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကိုကာကွယ်ရန်အတွက် FDB ဘဏ်၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဘဏ်၏ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီ၊ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်သူ ဦးဆောင်သည့် လွတ်လပ်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုစိစစ်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရမည်။

၂.၁ အခြေခံစည်းမျဉ်းများ

လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဈေးကွက်၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချခြင်း၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း စသည့် အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများအား စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်များ၊ အဂတိလိုက်စားမှု စွပ်စွဲချက်များနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း စသည့်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအရ ကန့်သတ်ချက် များ၊ အဓိကကျသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုများ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများ ကိုဆိုသည်။ အောက်ပါအချက် များသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ချမှတ်ရမည့် မဟာဗျုဟာနည်းလမ်းကျ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

 • ဘဏ်၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များ ၊ စီမံအုပ်ချူပ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အဆင့်များ၊ ပစ္စည်း ဝယ်ယူရေး စည်းမျဉ်းများ၊ လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု စည်းမျဉ်းများ၊ အများပြည်သူအား အသိပေးခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် အစီရင်ခံခြင်း နှင့် ဘဏ်အတွင်း လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ရန် စည်းကမ်းချက်များ၊
 • ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအား စိစစ်အတည်ပြုခြင် (kyc)၊ ငွေကြေးခဝါချခြင်း၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ အခွန်လိမ်လည်ခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုအား အလေးထားစိစစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် ဘဏ်၏လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် မှန်ကန်မှုနှင့် ဂုဏ်သတင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းလိုက်နာ ရမည့်အချက်များ၊ ငွေချေးယူသူမှ စည်းကမ်းလိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေတို့သည် fdbဘဏ်မှ ဆောင်ရွက်သည့် ချေးငွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်နှင့် ပါဝင်ဆက်နွယ်သူများနှင့် သာသက်ဆိုင်သည်။
 • ဘဏ်၏စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာမှုနှင့် လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမျာ ပါဝင်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စည်းကမ်းလိုက်နာရမည့်အချက်များ။ fdbသည် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၊ ပါဝင်ဆက်နွယ် သူများများအကြား ပိုမိုတိကျမှန်ကန်မှု၍ ကောင်းမွန်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖြင့် လျော့နည်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျင့်ဝတ် စည်းမျဉ်းများအား ဒါရိုတ်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ အတွက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဘဏ်သည် ဘဏ်အတွင်းတွင် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဝန်ထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကြီးတန်းစီမံအုပ်ချူပ် သူများ၊ အုပ်ချူပ်ရေးကော်မတီများ လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်၍ ဘဏ်အတွင်း ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအား လျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဘဏ်ပြင်ပတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ ဖြစ်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ တိုက်ဖျက်ခြင်း နည်းဥပဒေများ နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်အား အတည်ပြုစိစစ်ခြင်းမူဝါဒများအား အသုံးပြုပြီး လျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက် ရမည်။

၂.၂ ထိန်းချုပ်သည့် ပုံစံ

ခိုင်မာသည့် ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် မူဝါဒများ၊ စည်းကမ်းချက် များ၊ တာဝန်ခံမှုတိကျခိုင်မာရှင်းလင်းသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အုပ်ချူပ်မှုပုံစံကောင်း များဖြင့် ဘဏ်သည် စီမံထိန်းသိမ်းရမည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား စီမံ ခန့်ခွဲရန် အဓိကအားဖြင့် တာဝန်ရှိပြီး ဘဏ်၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု၊ အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခ၊ အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း မူဝါဒများကို အတည်ပြုရန် တာဝန်ရှိသည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ဘဏ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က စီမံအုပ်ချုပ်ရမည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ဘဏ်၏ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဘဏ်အတွင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များပါဝင်သည့် ဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရန်နှင့် ကောင်းမွန်သည့်အုပ်ချုပ်ရေး နည်းလမ်းများဖြင့် ကျင့်သုံးနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။

ကော်မတီသည် ဘဏ်၏လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား စီမံခန့်ခွဲ ရမည်ဖြစ်ပြီး ငွေချေးခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ အပါအဝင် ဘဏ်၏လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ထံ အကြောင်းကြား ရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့် အခြားသော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် သူများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဘဏ်မှချမှတ်ထားသည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြောင်း သေချာစွာစီမံဆောင်ရွက်ရမည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ပါဝင်ဆက်နွယ်သူများ၏ အလေ့အကျင့်များကို မြှင့်တင်ပေးမည့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအား သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်မှချမှတ်ထားသည့် တားမြစ်ချက်များ၊ မှားယွင်းဆောင်ရွက်ချက် များ၊ တိုင်တန်းမှုများနှင့် သတင်းအမှားဖြန့်ဝေမှု ကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘဏ်မှချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ များနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ သို့မဟုတ် အခြား ခန့်အပ်ခံရသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့် အရေးယူခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိသည် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းပေးရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့နှင့် ဘဏ်တွင်း စာရင်းစစ်အဖွဲ့ များနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ ဘဏ်၏ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ကို ပထမအဆင့်ဖြစ်သည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရေးရုံးနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များဖြင့်လည်းကောင်း၊ တတိယအဆင့်ဖြစ်သည့် ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြင့်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၃။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

၃.၁ ရည်ရွယ်ချက်

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်၏ဂုဏ်သတင်းနှင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်မှုကို ကာကွယ်ရန်၊ မြင့်မားသည့် ကိုယ်ကျင့် တရားဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို မြှင့်တင်ရန်၊ တာဝန်ယူမှုခိုင်မာစေရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန သည် ဖြောင့်မတ် မှန်ကန် မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခြင်းများကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် FDB ဘဏ်အနေနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ဝင်များ ၏စီးပွားရေးနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအကျိုးစီးပွားများအား ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်း အပါအဝင် ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများ ကောင်းမွန်စေရန် လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများလိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်များအား ခေတ်နှင့်အညီ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည့် သို့မဟုတ် စွပ်စွဲခံရသည့် တားမြစ်ထားသည့် အချက်များ၊ လွှဲမှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဘဏ်၏မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် တိုင်ကြားချက်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်၏ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒများ နှင့် စည်းကမ်းများသည် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းများ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃.၂ အခြေခံ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များs

FDB ဘဏ်သည် သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်ခြင်းနှင့် တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် လွတ်လပ်သည့် အစီရင် တင်ပြခြင်းများ အပါအဝင် လုံလောက်သော လွတ်လပ်မှု၊ အဆင့်အတန်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်‌ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ချမှတ်ထား ရှိရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးသည် ဘဏ်၏အရေးကြီးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး အရာရှိချုပ်သည် ဘဏ်တွင်းလုပ်ငန်းဌာနများ၏ အခြားဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကူညီပံ့ပိုးမှုများအားကို လက်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ်သည် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံခြင်း စသည်တို့ကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်အတွင်း အဆင့်အတန်းအနေအထား တစ်ခုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ပမှ အကြံပေးခြင်းအား ရယူခြင်း အပါအဝင် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အတားအဆီးမရှိဘဲ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် အခြားဝန်ထမ်းများ၏ လွမ်းမိုးမှုမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဝန်ထမ်းများသည် ဘဏ်၏လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ချက်များ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန၏ တာဝန်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအကြား အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခ ဖြစ်စေသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ်သည် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုစိစစ်ရေးကော်မတီ အကြီးအကဲထံသို့လည်း တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် နိုင်ရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စည်းမျဥ်းများနှင့်အညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃.၃ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိခြင်း

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်မှု၊ ရုံးခန်းနေရာရရှိနိုင်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို ပြည့်ဝစွာဆောင်ရွက်ရန် ဌာနများ၊ အုပ်စုများနှင့် အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခွင့် အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများ ရရှိနိုင်မှု စသည့်တို့ကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိရမည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့များ၊ အကြီးတန်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့များ အပါအဝင် စီမံခန့်ခွဲရေး အဆင့်များအားလုံး နှင့် လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်မှချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့်အညီ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ရယူခွင့်ရှိရမည်။ ထိုသို့ရယူခြင်းတွင် ဘဏ်မှပိုင်ဆိုင်သည့်၊ ရယူထားသည့်၊ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေသည့် သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဘဏ်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့် နှင့် စာရင်းစစ်ဆေးခွင့်ရှိသည့် အချက်အလက်များအား ရယူဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိရမည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ဌာနမှ ရယူသည့် အချက်အလက်များအား ကနဦးတာဝန်ရှိသူများမှ ထိန်းသိမ်းထားရှိပုံနှင့် လျှို့ဝှက်အဆင့်များ အတိုင်း ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၃.၄ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ်သည် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု စိစစ်ရေးကော်မတီထံသို့ အရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြအသိပေးရမည်။

နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအား လိုက်နာရမည့်အပြင်၊ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် နှင့် ဆောင်ရွက်မှုများအား ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ သို့ တစ်နှစ်လျှင်တကြိမ် တင်ပြရမည့်အပြင် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုစိစစ်ရေးကော်မတီသို့ ပုံမှန်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြရမည်။

၃.၅ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဘဏ်၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှင့် လိုက်နာဆောင် ရွက်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း ၊ ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အစီရင်ခံ တင်ပြ ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှ င့် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဝင် များ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် ဝန်ထမ်များ အပါအဝင် ဘဏ်၏ ဂုဏ်သတင်းအား ကာကွယ်ရန်နှင့် ဘဏ်၏ တာဝန်ယူမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့အား အားကောင်းလာစေရန် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုအား လွတ်လပ်စွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘဏ်အတွင်းရှိ အခြား လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ အထူးသဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန နှင့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ်သည် –

 1. ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အကြီးတန်းအုပ်ချုပ်သူများအား ဈေးကွက်အတွင်းရှိ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့် သက် ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းများ၊စံနှုန်းများ၊ အကြံပြုချက်များ နှင့် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများအား အကြံ ပေးခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမှ ကာကွယ် ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားခြင်း၊ အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခများအား တားဆီးခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ထားသည့် အချက်အလက်များအား ကာကွယ်ခြင်း၊ ဈေးကွက်ဆက်နွယ်သူများ အပေါ် တွင်မျှတသည့် ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုများ အပါအဝင် တားမြစ်ထားသည့် ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြံပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 2. ဝန်ထမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းပေးခြင်း၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ပါက ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်း များ၏ မေးမြန်းချက်များအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 3. ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင်ရွက်ရန် လွတ်လပ်စွာအကြံပေးခြင်း နှင့် ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 4. ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှင့် ဂုဏ်သတင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအား နည်းပါးစေနိုင်ရန် မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စည်းကမ်းများ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား အကြံပြုခြင်းနှင့် သဘောထား မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊
 5. လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ချမှတ်ခြင်း နှင့် အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန် ချက်များချမှတ်၍ ဝန်ထမ်းများအား ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 6. ဘဏ်၏ ဘဏ်တွင်းမူဝါဒများနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 7. စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်များအရ ချမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
 8. ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့် ထိရောက်မှုအား စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း အပါ အဝင် တားမြစ်ထားသည့်ကိစ္စရပ်များ၊ လွှဲမှားမှုများ၊ ကိုယ်ကျင့် တရားဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုများ နှင့် တိုင်တန်းမှုများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်အတွင်း မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာမှုအား စောင့်ကြပ်ခြင်း ။
 9. လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်အတွင်းနှင့် ဘဏ်ပြင်ပ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ နှင့် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း။
 10. သတင်းပေးထုတ်ဖော်ခြင်းကိစ္စရပ်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။

၄။ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် FDB ဘဏ်နှင့် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များအကြား နှင့် အဖွဲ့၏ အခြား ဝန်ထမ်း များ အကြား ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခများ၊ အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအား ရှောင်ရှားနိုင်ရန် မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိ သည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ဘဏ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခ များ၊ အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ချမှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ပြန်လည် သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန် ရှိသည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ် နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် တာဝန်ယူမှုအတွင်းတွင် အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခများ၊ အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအား သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရေး၊ တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် မူဝါဒများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် နိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်၍ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိချုပ်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ချမှတ်ထားသော မူဝါဒအားလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများအား ပို့ချခြင်း အား ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဤမူဝါဒအား နှစ်စဉ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့က အတည်ပြုပေးရမည်။